นโยบายความเป็ นส่วนตวั

นโยบายการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความระมัดระวังในการ ปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

1.คำจำกดั ความของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด ได้นิยาม "ข้อมูลส่วนบุคคล" เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือน ปีเกิด หรือ ที่อยู่ อีเมล และสัญลักษณ์เฉพาะเจาะจงที่สามารถใช้เชื่อมโยงเพื่อระบุตัวตนของบุคคลได้ที่ เราตระหนักถึง การรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากขอบเขตของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การจัดส่งและการยืนยันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

2. การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยสื่อต่าง ๆ เช่น E-mail หรือการส่งทางไปรษณีย์

3. การปรับปรุงการบริการของเรา

4. การสอบถามและตอบคำถาม รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ

5. การรวบรวมราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย

3.การให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เว้น แต่จะเป็นกรณีที่ทางการตำรวจ หรือศาล ต้องการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและองค์กรอื่น ๆ กรณีดังกล่าว ทำให้เรามี ความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

4.การปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อทำให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด ป้องกัน ไม่ให้ข้อมูลถูกปลอมแปลง เผยแพร่ หรือรั่วไหลออกจากบริษัท

5.ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบตามข้อมูล ด้านล่าง

5379-15 คาตะโค บันเซอิ-โจ อำเภอโยเนซาวะ จังหวัดยามะกาตะ รหัสไปรษณีย์ 992-1125

บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล

โทรศัพท์ 0238-22-0025

E-mail info@yonesyoku.com

9:00 - 17:00 (จันทร์ - ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดปีใหม่, วันหยุดราชการ, วันหยุดของบริษัทอื่น ๆ