คำกล่าวทกั ทาย

เนื้อสตั ว์ที่ปลอยภยั และมีคุณภาพจากโยเนซาวะ

Hisakabe Michio(ฮิซาคาเบะ มิจิโอะ)

Hisakabe Michio
(ฮิซาคาเบะ มิจิโอะ)

 บริษัทของเราตั้งอยู่ในเมืองโยเนซาวะ จังหวัดยามะกาตะ โดยมีตลาดประมูลซากเนื้อวัวโยเนซาวะที่จำหน่ายทั้งซาก เนื้อวัวและเนื้อหมูบางส่วน รวมถึงเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป เช่น แฮมและซาลามี่ บริษัทของเราเป็น ผู้สร้างระบบการผลิตเนื้อสัตว์แบบครบวงจรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์

 ป้าหมายของเราคือการผลักดันธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคในฐานะฐานการผลิตและการกระจายเนื้อสัตว์ในเขตโอคิทามะ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดยามะกาตะ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวัฒนธรรมอาหาร โดยจัดหาอาหารสดใหม่ที่ปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือสูง

 นับจากนี้ เราขอให้ท่านเพลิดเพลินไปกับแบรนด์เนื้อสุดพิเศษ "เนื้อวัวโยเนซาวะ" จากวัววากิวสายพันธุ์ญี่ปุ่นขนดำ ซึ่ง มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนาน รวมถึง "หมูโอคิทามะ" ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม จนกลายมาเป็น "ประเพณีแห่งความอร่อย" เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากท่าน

 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกท่าน

ผู้บริหารสูงสุด Hisakabe Michio (ฮิซาคาเบะ มิจิโอะ)

ภาพรวมธุรกิจ

ความภาคภูมิใจต่อน่าเชื่อถือ ตลอดจนความพยายามที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี

ชื่อบริษทั

บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด

ที่อยู่

5379-15 คาตะโค บันเซอิ-โจ อำเภอโยเนซาวะ จังหวัดยามะกาตะ รหัสไปรษณีย์ 992-1125
โทรศัพท์ 0238-22-0025 โทรสาร/แฟกซ์ 0238-24-5561

ตวั แทน

ผู้บริหารสูงสุด Hisakabe Michio (ฮิซาคาเบะ มิจิโอะ)

ก่อตงั้

สิงหาคม พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)

คำอธิบายธุรกิจ

1. การเก็บรักษาเนื้อสัตว์
2. การดำเนินงานต่าง ๆ ของตลาดประมูลซากวัวโยเนซาวะ
3. การจัดจำหน่าย, ผลิตและแปรรูปเนื้อวัวและเนื้อหมู รวมถึงเนื้อสัตว์อื่น ๆ
4 การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปและเครื่องใน
5 การเก็บรักษาเนื้อแช่เย็นและแช่แข็ง
6 การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชั้นดีแปรรูป
7 การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

ประวตั ิความเป็ นมา

 บริษัท อุตสาหกรรมปศุสัตว์ คิทามะ ได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2507 ตามแผนการของ กระทรวงการเกษตรและป่าไม้ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบพื้นที่การผลิตและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์ รวมทั้งเป็น ศูนย์กระจายเนื้อสัตว์ในรูปแบบที่ทันสมัย โดยได้มีการพิจารณาส่งมอบอย่างเป็นธรรมผ่านการจัดตั้งศูนย์ผลิตและกระจาย เนื้อสัตว์ครบวงจร การบริหารจัดการที่ดีจะช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆ รวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มีความสมบูรณ์ แบบมากยิ่งขึ้น

 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด เนื่องจากความนิยมที่ล้นหลามและ ความโดดเด่นของการผลิต ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบจากระบบต่างๆ

 มีนาคม พ.ศ. 2543 มีการแก้ไขกฎหมายบังคับใช้ในโรงฆ่าสัตว์ จึงมีการปรับปรุงบริษัทอีกครั้งและได้ดำเนินการเป็น ศูนย์กระจายเนื้อสัตว์เมืองโยเนซาวะ จากนั้นในปี พ.ศ. 2549 โรงบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ก็เสร็จสมบูรณ์ ตามมาด้วยอาคาร แปรรูปเนื้อสัตว์แห่งแรกของบริษัทที่สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ต่อมาในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน บริษัทได้สร้างอาคารเนื้อสัตว์ตามชิ้นส่วนโดยเมืองโยเนซาวะ ส่งผลให้บริษัทมีโรงงานที่ถูกสุขอนามัยและครบวงจร

 นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงให้มาตรฐานสุขอนามัยอาหารเป็นไปตามระบบสากล ในปี พ.ศ. 2560 เราจึงริเริ่มการจัดการ สุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน HACCP ในทุกกระบวนการ พร้อมทั้งนำระบบการจัดการสุขอนามัยมาใช้เป็นความ พยายามในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้น

 พร้อมกันนี้ในปี พ.ศ. 2560 เรายังได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงงานที่สามารถส่งออกเนื้อวัวไปยัง ประเทศไต้หวันได้อย่างถูกต้อง

สิงหาคม พ.ศ. 2507
ได้ดำเนินการก่อตั้ง บริษัท ปศุสัตว์ โอคิตะ
คิโยมิ เอ็นโด ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทคนแรก
กรกฎาคม พ.ศ. 2511
ขยายโรงงานผลิตเนื้อสัตว์
ตุลาคม พ.ศ. 2512
คาซึโยชิ ยามากุจิ ดำเนินงานในตำแหน่งประธานบริษัท
เมษายน พ.ศ. 2516
เริ่มต้นการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยร่วมมือกับ กัมบู เรน (บริษัท ทาคาซากิ แฮม)
มิถุนายน พ.ศ. 2521
โยชิมัตสึ ไซโต ดำเนินงานในตำแหน่งประธานบริษัท
กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ชิราเบะ อาเบะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานและผู้อำนวยการแทน เกนทาโร่ ทาคาฮาชิ
กรกฎาคม พ.ศ. 2546
เมืองโยเนซาวะเพิ่มทุน 45,000 ล้านเยน จากเขตสหกรณ์การเกษตรที่ 9 ของโอคิทามะ
ตุลาคม พ.ศ. 2546
เพิ่มทุน 6,570 ล้านเยน จากสหภาพการค้าเนื้อสัตว์และปศุสัตว์เขตที่ 5 ในเมืองโอคิทามะ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2547
เพิ่มทุนจดทะเบียน 7,000 พันล้านเยน จากเขตสหกรณ์การเกษตรที่ 9 ในเมืองโอคิทามะ
มิถุนายน พ.ศ. 2548
พิ่มทุน 15,500 ล้านเยน จากเขตสหกรณ์การเกษตรที่ 9 รวมถึงสมาคมพ่อค้าปศุสัตว์ของ เมืองโอคิ ทามะ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
เพิ่มทุน 32,000 ล้านเยน จากจังหวัดยามะกาตะ ในเมืองโอคิทามะ 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2550
มิตสึโอะ อุจิยามะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทและซีอีโอ
พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ฮาจิเมะ โอฮาร่า ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
เมษายน พ.ศ. 2543
การเริ่มดำเนินการของ ศูนย์บริการเนื้อ ชิน-โยเนซาวะ
มีนาคม พ.ศ. 2547
ลดทุนเป็น 100 ล้านเยน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548
โยอิจิ โอซากิ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
กรกฎาคม พ.ศ. 2549
เปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัทปศุสัตว์โอคิทามะเป็นบริษัทศูนย์บริการเนื้อ ชิน-โยเนซาวะ
มกราคม พ.ศ. 2553
อาคารแปรรูปเนื้อสัตว์ใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์
ตุลาคม พ.ศ. 2553
การสร้างอาคารเนื้อสัตว์ตามชิ้นส่วนหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์โดยเมืองโยเนซาวะ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555:
ห้องตรวจสารกัมมันตภาพรังสีสร้างเสร็จสมบูรณ์
ตุลาคม พ.ศ. 2555
แกงกะหรี่หมูมะเขือเทศไมไมทอน ได้รับ [รางวัลชนะเลิศ] ในการประกวดในบ้านเกิดของตัวเอง ณ จังหวัดยามะกาตะ
มีนาคม พ.ศ. 2556
ได้รับรางวัล บริษัทอุตสาหกรรมอาหารยอดเยี่ยมครั้งที่ 34 [รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และการประมง] แกงกะหรี่หมูมะเขือเทศไมไมทอน ได้รับ [รางวัลจากประธานศูนย์อุตสาหกรรมอาหาร]
พฤษภาคม พ.ศ. 2556
มิจิโอะ คุสะคาเบะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท
ตุลาคม พ.ศ. 2557
ห้องประมวลผลสร้างเสร็จสมบูรณ์
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ได้รับรางวัล "สึคิฮิเมะ ซาลามี่" ในการประกวดอาหารบ้านเกิดของตัวเอง ณ จังหวัดยามะกาตะ ได้รับรางวัลโออิชิยามะกาตะจากปศุสัตว์ประจำจังหวัดยามะกาตะ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การแข่งขันอาหารในบ้านเกิดของจังหวัดยามะกาตะ "ไส้กรอกเวียนนาอาริบิคิ ใส่เนื้อวัวโยเนซา วะ" ได้รับรางวัลโออิชิยามะกาตะจากปศุสัตว์ประจำจังหวัดยามะกาตะ
ตุลาคม พ.ศ. 2559
เนื้อซาลามี่โยเนซาวะและไส้กรอกเวียนนา จัดจำหน่ายโดยสมาคมการเกษตรของประเทศเยอรมัน (DLG) รับรางวัลชนะเลิศและเหรียญทองในการแข่งขัน
กันยายน พ.ศ. 2559
ริเริ่มการจัดการสุขอนามัยตามมาตรฐาน HACCP สู่กระบวนการแปรรูปเนื้อวัวอย่างถูกกรรมวิธี
กันยายน พ.ศ. 2560
ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงงานส่งออกเนื้อวัวไปยังประเทศไต้หวัน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำแห่งอนาคตระดับภูมิภาคโดยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นโรงงานส่งออกเนื้อวัวไปยังประเทศไทย
From Yonezawa, with pride.

โครงสร้างทางการเงินและทุนของกิจการ

ทุน 100,000,000 เยน

โครงสร้างเงินทุน

[ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)]
ชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น
จงั หวดั ยามะกาตะ3,40017.0
อำเภอโยเนซาวะ9,79049.0
บริเวณพื้นที่โอคิทามะ อำเภอที่ 2 เมืองที่ 51,9009.5
JA ยามะกาตะ โอคิทามะ4,39622.0
สมาคมด้านปศุสตั ว์ประจำจงั หวดั ยามะกาตะ3001.5
อื่น ๆ2141.0
จำนวนรวม20,000100.0

ปริมาณธุรกรรมปี

2018 6,413 ล้านเยน

จำนวนพนกั งาน:

94 คน (ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562)

รายชื่อเจ้าหน้าที่

ผู้แทนผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
มิจิโอะ คุสะคาเบะ (นักวิชาการ)
กรรมการผู้จัดการ
ยาสุฮิโระ ซาโต้
ผู้อำนวยการ
ยูทากะ ซูซูกิ
ผู้อำนวยการ
เรียวอิจิ โฮโซยะ
ผู้อำนวยการ
เมาสะคะสุ นาคะกาวา (นายกเทศมนตรีเมืองโยเนซาวะ)
 〃 
ชินอิจิ ฮายาชิ (ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสำนักงานทั่วไปแห่งเมืองโอคิทามะ จังหวัดยามะกาตะ)
 〃 
ชิเงะฮารุ อุจิยะ (นายกเทศมนตรีเมืองนากาอิ)
 〃 
ชุนจิ ฮาราดะ (นายกเทศมนตรีเมืองคาวะนิชิ)
 〃 
โทชิคะสุ คิมูระ (ผู้อำนวยการตัวแทนสหกรณ์การเกษตรประจำยามากาตะโอคิทามะและผู้จัดการ ทั่วไป)
 〃 
ฮิเดกิวาคาบะชิ (รองผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรประจำยามากาตะโอคิทามะ)
 〃 
ยูคิโยชิ อะกะสึมะ (กรรมการผู้จัดการบริหารสหกรณ์การเกษตรประจำยามากาตะโอคิทามะ)
 〃 
โทชิโร่ โฮชินะ (กรรมการผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรประจำยามากาตะโอคิทามะ)
 〃 
ฮิเดะยะ ซาโต้ (ประธานสมาคมการค้าปศุสัตว์ทางตอนใต้ประจำยามะกาตะ)
 〃 
ทาคาโนริ คันโนะ (ผู้จัดการแผนกอุตสาหกรรมประจำเมืองโยเนซาวะ)
กรรมการตรวจสอบและผู้กำกับดูแล:
โคเฮ โกโต้ (นายกเทศมนตรีแห่งเมืองอีเดะ)
 〃 
ฮิเดโอะซูซูกิ (ผู้ตรวจสอบบัญชีตัวแทนสหกรณ์การเกษตรของยามากาตะโอคิทามะ)
 〃 
เอจิ ซาโต้ (ผู้บริหารธนาคารยามากาตะ สาขาโยเนซาวะ)

งบดุล

ไปที่ลิงก์