นโยบายของเว็บไซต์

นโยบายของเว็บไซต์

ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของ บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด โปรดอ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้อย่าง ละเอียด

1.ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมด เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพประกอบ วิดีโอ ข้อมูล เพลง และโปรแกรม ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เป็นของ บริษัท หรือผู้เขียนต้นฉบับเท่านั้น การใช้เนื้อหาดังกล่าวไปเผยแพร่เป็นการส่วนตัวจะถือว่าเกินขอบเขตที่กฎหมาย กำหนดไว้ ห้ามนำเนื้อหาไปทำซ้ำ ดัดแปลง พิมพ์ขาย เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท และผู้เขียนต้นฉบับ

2.เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่เพียงผู้ เดียว ห้ามใช้งานเครื่องหมายการค้าและอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3.ขอบเขตความรบั ผิดชอบ

บริษัทขอสงวนความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทางเราอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ ใน URL รวมทั้งเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้การดำเนินการของเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือหยุดทำการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ

4.รายการต้องห้ามต่างๆ

ห้ามกระทำการต่อไปนี้เมื่อใช้เว็บไซต์

1. การกระทำใด ๆ ที่ขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์

2. การกระทำที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือส่งผลเสียต่อผู้ใช้รายอื่น เช่น บุคคลที่สาม หรือบริษัท

3. การกระทำที่เป็นการละเมิดต่อผู้ใช้รายอื่น เช่น บุคคลภายนอก หรือทรัพย์สินของ บริษัท สิทธิความเป็นส่วนตัว ฯลฯ หรือการกระทำที่อาจเป็นการละเมิดต่อทุกฝ่าย

4. การกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ฯลฯ

5. การกระทำที่ฝ่าฝืนหรืออาจละเมิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

6. การกระทำอื่น ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

5.ลิงก์เชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการและไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนความ รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งาน เนื่องด้วยทางบริษัทไม่ได้มีการรับรองหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับลิงก์ที่แสดงในเนื้อหาบนเว็บไซต์

6.นโยบายความเป็ นส่วนตวั

บริษัทให้ความเคารพและมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรุณาศึกษาดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

7.กฎหมายข้อบงั คบั ใช้

ข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้เว็บไซต์ จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตและ ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้