คู่มือทางธุรกิจ

การดำเนินงานของ บริษัท เนื้อสัตว์โยเนซาวะ จำกัด

และการเก็บรกั ษาเนื้อสตั ว์

การจดั การของกลุ่มผลิตภณั ฑ์เนื้อสตั ว์

จุดเริ่มต้นธุรกิจของเรา ขั้นตอนแรกคือการสร้างระบบการจัดการสุขอนามัยที่เข้มงวด

การจดั จำหน่ายและการจดั การกบั เครื่องใน

ทางเราดำเนินการจัดส่งฮอร์โมนเนื้อวัวและเนื้อหมูผ่านสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ เนื่องจากทางเรามีชิ้นส่วนต่าง ๆ มากมาย กรุณาปรึกษาทางเราก่อน

เครื่องในวัว

เครื่องในหมู

ตลาดประมูลซากเนื้อววั โยเนะซาวะ

ซากเนื้อวัวประมาณ 2,000 ตัวถูกควบคุมภายใต้การจัดการด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน HACCP
จากซากเนื้อวัวที่ซื้อขายทั้งหมด ประมาณ 95% จัดเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ5 และ ระดับ 4 สามารถกล่าวได้ว่ามีแต่ซากเนื้อคุณภาพดี

เรายึดหลัก "ตลาดเสรีเนื้อวัวโยเนะซาวะ"
โดยระบบไร้สาย แบบเซริ

เซริ

ใบรับรองที่แนบมากับซากเนื้อซึ่งได้รับการจด ทะเบียน
・ประวัติกระบวนการการผลิต
・ใบรับรองการลงทะเบียนของลูกวัว

การจดั จำหน่ายเนื้อววั และเนื้อหมูตาม ชิ้นส่วน

แผนกเนื้อววั แช่เย็น

เราใช้ประโยชน์ของการผลิตแบบครบวงจรภายในโรงงาน มาคำนวณการตัดซากและแบ่งขายเนื้อสัตว์บางส่วน
นอกจากนี้ เนื้อจะถูกหั่นเป็นส่วน ๆ และจัดจำหน่าย สำหรับเขตในโตเกียวนั้นมีการจำหน่ายเนื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และเพื่อมอบเป็นของขวัญ
รองรับการจัดส่งแบบแยกชิ้นส่วนได้มากถึง 36 ชิ้น

เราทำตามคำขอของลูกค้า
เราทำด้วยความตั้งใจและใส่ใจรายละเอียด

แผนกตดั หมู

ประโยชน์จากระบบการผลิตแบบครบวงจรในโรงงานเดียวกันทำให้เราสามารถจัดส่งเนื้อหมูที่สดใหม่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
จัดส่งทั่วประเทศผ่านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย
รองรับการจัดส่งแบบแยกชิ้นส่วนได้มากถึง 36 ชิ้น

มีหมูประมาณ 90
ตัวถูกตัดแบ่งส่วน ทุกวัน

เราจัดการกับเนื้อหมูยี่ห้อต่างๆ
แต่ส่วน ใหญ่มาจากโอคิทามะ

จัดส่งทั่วประเทศผ่านสภาพแว
ดล้อมที่ ถูกสุขอนามัย

การแปรรูปเนื้อสตั ว์

เนื้อจะถูกหั่นเป็นส่วน ๆ และจัดจำหน่าย สำหรับเขตในโตเกียวนั้นมีการจำหน่ายเนื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเพื่อ เป็นของขวัญ

เนื้อโยเนซาวะสำหรับย่าง
เนื้อนุ่ม รสชาติกลมกล่อม

เนื้อโยเนซาวะสำหรับสุกี้ยากี้
รสเลิศพร้อมละลายในปาก

สำหรับสเต็ก
เพลิดเพลินกับสเต็กเนื้อชุ่มฉ่ำที่มา
พร้อมกลิ่นหอมอันเย้ายวน

การแปรรูปอาหารประเภทกบั ข้าว

เราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นที่สองและขั้นที่สามโดยใช้เนื้อวัวและเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบ

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ ผลิตภัณฑ์ดิบ และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ อีกมากมายอย่างครบถ้วน

สตูว์หมู
แค่อุ่นก็พร้อมทาน ผลิตภัณ
ฑ์อาหารตุ๋นเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

สตูว์เครื่องในสัตว์และเนื้อต่าง ๆ
เมนูโปรดของใครหลายคน
สตูว์เครื่องในสัตว์กับเส้นเนื้อ

หม้อไฟเนื้อวัวโยเนซาวะนะเบะดง
สามารถลิ้มรสความกลมกล่อมของเนื้อ
วัวโยเนซาวะได้อย่างง่ายดาย
"หม้อไฟเนื้อวัวโยเนซาวะนะเบะดง"

เนื้อสตั ัว์สำเร็จรูป

กลุ่มผลิตภณั ฑ์เนื้อสตั ว์สำเร็จรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สำเร็จรูป เราผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่น ไส้กรอกเวียนนา, แฮมและซาลามี่ โดย ผลิตและจัดจำหน่ายในวงกว้าง

การจดั การคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะควบคุม คุณภาพอย่างสุดความสามารถ โดยใช้มาตรการที่ทันสมัยที่สุดเข้ามาจัดการด้านสุขอนามัย